Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Urząd Gminy - referaty, stanowiska

Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy przedstawia załączony  DOCSchemat organizacyjny UG- 2009.doc.

KIEROWNICTWO URZĘDU

Henryk Wróbel- Wójt - Kierownik Urzędu
Irena Weber - Zastępca Wójta
Kornelia Lauer-Konecka - Sekretarz Gminy
Barbara Buchta - Skarbnik Gminy
Kierownicy Referatów

REFERATY i STANOWISKA

REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik Referatu - Jolanta Mikuła
ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, kadry, pozyskiwanie środków zewnętrznych

Inspektorzy :
- Beata Ścigała - Sekretariat, biuro Rady Gminy
- Dominika Jonek - język niemiecki jako język pomocniczy w Urzędzie Gminy, współpraca z gminami partnerskimi, pozyskiwanie środków unijnych


REFERAT BUDŻETU i FINANSÓW
Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy - Barbara Buchta
Inspektorzy:
- Martyna Kałuża - Księgowość
- Beata Sowada - Księgowość, płatności faktur i rachunków
- Katarzyna Wieczorek - Księgowość, płace
- Maria Rippel - podatek VAT, ewidencja środków trwałych,
- Robert Młynek - podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (Chróścice), księgowość, podatek: od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Rita Lazik - podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Kup) i podatek od środków transportowych,
- Ewelina Ledwolorz - księgowość, egzekucja
- Gizela Jendryca - kasa, archiwum Urzędu Gminy

REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Referatu - Stefan Warzecha
Z-ca Kierownika Referatu - Piotr Jonek
Inspektorzy:
- Krystiana Sośnik - zagospodarowanie przestrzenne,gospodarka mieszkaniowa,
ewidencja budynków nowo rozpoczynanych i oddawanych do użytku, ewidencja zabytków, gospodarka komunalna i mieszkaniowa
- Teresa Brzuchowska: ewidencja i utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, zajęcie pasa drogowego, uzgodnienie lokalizacji sieci przyłączy i zjazdów
- Rafał Parzonka - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ,wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego,
- Stanisław Żebrowski - inwestycje wod- kan. centralne ogrzewanie,  gazowe
- Joanna Kurtz - zamówienia publiczne

REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI  i MIENIA KOMUNALNEGO
Kierownik Referatu - Sabina Morela Mirecki
Inspektor:

- Ewa Siejka

Prowadzenie ewidencji  mienia komunalnego gminy, tworzenie zasobów gruntów gminnych na cele zabudowy, zarządzanie gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie gminne, prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i palców oraz numeracji nieruchomości, ustalanie w drodze wyceny biegłego cen za nabywanie i zbywane przez gminę, kierowanie wniosków do Wydziału ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Opolu o regulację stanu prawnego nieruchomości komunalnych. prowadzenie postępowań w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, sprawy z zakresu rozgraniczeń i podziału nieruchomości.

REFERAT ROLNICTWA, MELIORACJI i OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu - Czesław Sankowski
Inspektorzy:
- Irena Włodarczyk
 

REFERAT OŚWIATY, WYCHOWANIA I ZDROWIA
Inspektor - Adriana Pietrzyk
 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH i URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
Kierownik Referatu i USC - Izabela Walos
Zastępca Kierownika USC - Cezary Kowalczyk (ewidencja ludności, sprawy wojskowe)

Inspektorzy:
- Krystyna Sabasz - ewidencja ludności, stały rejestr wyborców
- Leszek Ogrodnik - obrona cywilna

Samodzielne stanowiska:

- Audytor wewnętrzny - Jacek Frister

- Informatyk - Izabela Kołodziej


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 30-08-2011 12:54
  • Modyfikował: Jolanta Mikuła, data modyfikacji: 08-08-2017 08:12
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Izabela Kołodziej
  • Data wytworzenia: 30-08-2011
  • Ilość wyświetleń: 26472
  • Link do strony: http://www.bip.dobrzenwielki.pl/193/8807/urzad_gminy_referaty_stanowiska.html