Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy - referaty, stanowiska

Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy przedstawia załączony  Schemat organizacyjny UG- 2009.doc.

KIEROWNICTWO URZĘDU

Henryk Wróbel- Wójt - Kierownik Urzędu
Irena Weber - Zastępca Wójta
Kornelia Lauer-Konecka - Sekretarz Gminy
Barbara Buchta - Skarbnik Gminy
Kierownicy Referatów

REFERATY i STANOWISKA

REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik Referatu - Jolanta Mikuła
Inspektorzy :
- Beata Ścigała - Sekretariat , biuro Rady Gminy
- Krystyna Śmiarowska - ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opieka zdrowotna
- Dominika Jonek - język niemiecki jako język pomocniczy w Urzędzie Gminy, współpraca z gminami partnerskimi, pozyskiwanie środków unijnych


REFERAT BUDŻETU i FINASÓW
Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy - Barbara Buchta
Z-ca Skarbnika - Maria Rippel
Inspektorzy:
- Martyna Kałuża - Księgowość
- Beata Sowada - Księgowość
- Katarzyna Wieczorek - Księgowość
- Izabela Długosz - podatek VAT, ewidencja środków trwałych,
- Ewa Makuła - księgowość
- Robert Młynek - podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (BorkI, Czarnowąsy, Krzanowice, Świerkle)
- Teresa Kulig - podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (Kup , Chróścice) i od osób prawnych.
- Rita Lazik - podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (Brzezie, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki) i podatek od środków transportowych,
- Ewelina Ledwolorz - księgowość, płatności faktur i rachunków
- Gizela Jendryca - kasa, archiwum Urzędu Gminy

REFERAT BUDOWNICTWA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Kierownik Referatu - Stefan Warzecha
Inspektorzy :
- Krystiana Sośnik - zagospodarowanie przestrzenne,gospodarka mieszkaniowa,
ewidencja budynków nowo rozpoczynanych i oddawanych do użytku, ewidencja zabytków, gospodarka komunalna i mieszkaniowa
- Teresa Brzuchowska: ewidencja i utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, zajęcie pasa drogowego, uzgodnienie lokalizacji sieci przyłączy i zjazdów
- Rafał Parzonka - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ,wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego,
- Stanisław Żebrowski - inwestycje wod- kan. centralne ogrzewanie,  gazowe
- Ryszard Karwasiecki - inspektor nadzoru robót w zakresie ogólno-budowlanym

REFERATGOSPODARKI GRUNTAMI  i MIENIA KOMUNALNEGO
Kierownik Referatu - Sabina Morela Mirecki

- Prowadzenie ewidencji  mienia komunalnego gminy, tworzenie zasobów gruntów gminnych na cele zabudowy, zarządzanie gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie gminne, prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i palców oraz numeracji nieruchomości, ustalanie w drwodze wyceny biegłego cen za nabywanie i zbywane przez gminę, kierowanie wniosków do Wydziału ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Opolu o regulację stanu prawnego nieruchomości komunalnych. prowadzenie postępowań w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, sprawy z zakresu rozgraniczeń i podziału nieruchomości.

młodszy referent - Iwona Lisowska-Torka

REFERAT ROLNICTWA, MELIORACJI i OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu - Czesław Sankowski
Inspektorzy:
- Irena Włodarczyk
- Marcin Włodarczyk

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik Referatu - Piotr Jonek
Inspektor - Joanna Kurtz

REFERAT OŚWIATY, WYCHOWANIA I ZDROWIA
Kierownik Referatu - Tomasz Biernacki
Inspektor - Adriana Pietrzyk
 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH i URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
Kierownik Referatu - Izabela Walos
Inspektorzy:
- Krystyna Sabasz - ewidencja ludności, stały rejestr wyborców
- Cezary Kowalczyk - ewidencja ludności, sprawy wojskowe
- Leszek Ogrodnik - obrona cywilna

Samodzielne stanowiska:

- Audytor wewnętrzny - Jacek Frister

- Informatyk - Izabela Kołodziej

Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy, jak również zakres działania i kompetencji kierownictwa Urzedu i poszczególnych referatów określa:


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 30-08-2011 12:54
  • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 11-04-2016 11:42
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Izabela Kołodziej
  • Data wytworzenia: 30-08-2011
  • Link do strony: http://www.bip.dobrzenwielki.pl/193/8807/urzad_gminy_referaty_stanowiska.html